Наукові праці. Державне управління

Галузь і проблематика: Матеріали, включені до фахового збірника, можуть становити інтерес як для науковців, так і для практиків, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців за спеціальностями в галузі знань «Державне управління». Ідеться про досвід щодо вирішення проблем державотворення, без чого неможливо сьогодні плідно здійснювати реформи в Україні. Усі випуски збірника розкривають актуальні питання історії, теорії, механізмів державного управління, державної служби, місцевого самоврядування.

ISSN 2311-1666 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з державного управління (Постанова ВАК України № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.; Наказ МОН України № 528 від 12 травня 2015 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Інститут державного управління (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Ємельянов В. М., доктор наук з державного управління.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Зображення домашньої сторінки журналу

Том 305, № 293 (2017)

Зміст

Статті

ІНСТИТУТ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Ю. С. Кучеренко
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ PDF
О. А. Малікіна, І. М. Давидченко
АНАЛІЗ РОЛІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Н. Ю. Маляренко
ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДҐРУНТЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Є. В. Новіцька
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ PDF
О. С. Прокопенко
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
О. Слободянюк
ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Т. В. Сугак
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ PDF
І. В. Ткач
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК СУСПІЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ PDF
І. М. Ткаченко
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
С. П. Тимофєєв, І. В. Домущей
ЗВ'ЯЗКИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
С. П. Тимофєєв, О. В. Кириленко
ПРИНЦИП ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНОСТІ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
І. О. Філатова
ПРИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ PDF
І. В. Фірсова
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
О. М. Штирьов, Г. О. Решетілов
НОВА ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ – ШЛЯХ ДО УСПІХУ PDF
В. А. Негода
МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ PDF
І. О. Драган
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАКОНОДАВЧА БАЗА РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ PDF
Д. О. Плеханов, О. В. Свєтликова
ЛІДЕРСТВО І КЕРІВНИЦТВО: СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ, ЇХ МІСЦЕ Й РОЛЬ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ PDF
О. Н. Євтушенко
НAПРЯМИ УДОCКОНAЛEННЯ ДEРЖAВНОГО МEХAНIЗМУ РEГУЛЮВAННЯ ПРОЦECIВ ПРОТИДIЇ РОЗВИТКУ ТIНЬОВОЇ EКОНОМIКИ В УКРAЇНI PDF
О. П. Дяченко