АНАЛІЗ РОЛІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Н. Ю. Маляренко

Анотація


Стаття присвячена аналізу ролі Президента України в сучасній системі державного управління, його впливу на формування сучасної державної політики. Визначення видів повноважень Президента України та їх класифікація, відповідно до діючої Конституції України. Аналіз співвідношення функцій та повноважень Президента України з функція-ми та повноваженнями уряду та парламенту України.

Ключові слова


роль Президента України; повноваження Президента України; фор-мування державної політики

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141.

Мацелик Т. О. Президент України як суб’єкт адміністративного права / Т. О. Мацелик // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. - 2011. - № 2. - С. 68-72.

Мартинюк Р. Аналіз функціональної природи інституту президента в Україні // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 2. – С. 80–85.

Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / Колпаков В. К. – К. : Юрінком Інтер. –1999. – 736 с.

Адміністративне право України : підручник / [за заг. ред. проф. Коломоєць Т. О]. – К. : Істина, 2008. – 216 с.

Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України: Указ Президента України від 15.11.2006 № 970/2006 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 47. – ст. 3123.

Красногор О. В. Функції та повноваження Президента України / О.В. Красногор // Наукові праці МАУП. – 2015. – Вип. 45. – С. 64–69.

Пустовіт Ж. М. Співвідношення функцій Верховної Ради України з функціями інших вищих органів державної влади / Ж. М. Пустовіт // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 109–113.

Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України / за заг. ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Наук. думка, 2007. – 338 с.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-VII // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 13. – ст. 222.

Крупчан О. Д. Організація виконавчої влади / О. Д. Крупчан. – К. : Вид-во Укр. акад. держ. управління, 2001. – 132 с.

Дахова І. І. Розподіл повноважень між Президентом України і Кабінетом Міністрів України / І. І. Дахова // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 241–245.

Soroka S. Взаимодействие законодательной и исполнительной власти в Украине после президентских выборов 2010 года // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. – 2011. – № 3. – С. 27–46.

Сорока С. В. Механізми взаємодії уряду і парламенту в процесі державного управління: досвід країн Європейського Союзу та українська практика : монографія / Світлана Вікторівна Сорока. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – 419 с.