ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДҐРУНТЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Є. В. Новіцька

Анотація


У статті досліджується законодавче підґрунтя системи пенсійного забезпечення України шляхом аналізу нормативно-правових актів, що регулюють дану сферу. У про-цесі дослідження охарактеризовано ключові особливості нормативно-правової бази за-гальнообов'язкового державного пенсійного страхування, обґрунтовано необхідність узагальнення пенсійного законодавства шляхом кодифікації та висвітлено проблеми законодавчого впровадження накопичувального рівня пенсійної системи. На основі про-веденого аналізу визначено ряд недоліків у пенсійному законодавстві та запропоновано напрями їх усунення.

Ключові слова


пенсійне страхування; загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; законодавство; накопичувальна система; реформа пенсійної системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Енциклопедичний словник з державного управління / за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu /Encycloped_vydanniy/14ff57eb-06bd-4b2b-8bfb-ead7f286d5dd.pdf.

Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. Академічний курс. Підручник / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/Book/law/ zaychuk_tdp/part3/1805.htm.

Закон України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 14.01.1998 № 16/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/16/98-вр.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2148-19? test=Up9Mf3o6frtCVN72ZiRiaQbZHI4pUs80msh8Ie6.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2013 № 1058-IV зі змінами та допо-вненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.

Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 08.07.2011 № 3668-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3668-17.

Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 №1788-ХІІ зі змінами та доповненнями [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1788-12.

Конституція України : закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/4495-17.

Україна потребує реформування пенсійної системи. Терміново [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.epravda.com.ua/publications/2017/04/18/623950/.