ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

О. С. Прокопенко

Анотація


У статті аналізуються причини соціального сирітства та реалізація державної по-літики в Україні у сфері соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського піклування.
Соціальний захист є однією з функцій держави. Головним завданням соціального за-хисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків є створення умов для фізичного, розумового та духовного розвитку дитини.
Стаття присвячена характеристиці основних законодавчих актів, які встановлю-ють захист прав такої категорії дітей.
Сьогодні на законодавчому рівні визначено права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проте вони в повній мірі не виконуються через певні факто-ри. Виділено заходи, які здійснює держава для забезпечення права дітей на виховання в сім’ї шляхом влаштування до сімейних форм виховання.
Визначено прогалини в державній політиці щодо захисту житлових прав дітей такої категорії.
Запропоновано основні завдання державної політики стосовно забезпечення належ-них умов життя дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


Ключові слова


державна політика; соціальне сирітство; соціальний захист; діти-сироти; діти; позбавлені батьківського піклування; прийомні сім’ї; дитячі будинки сімей-ного типу; нормативно-правові акти; права дітей

Повний текст:

PDF

Посилання


Бавол Т. Нормативно-правове регулювання державного соціального захисту сирітства в Україні (на прикладі Закарпат-ської області) / Т. Бавол [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_ 1/visnik9/fail/Bavol.pdf#__utmzi__1__=1.

Боднарчук О.І. Ефективність нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування / О.І. Боднарчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apdp.in.ua/v73/50.pdf.

Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : метод. посіб. / Авт. : Безпалько О. В.; Гурковська Л. П.; Журавель Т. В. та ін. / За ред. Звєрєвої І. Д., Петрочко Ж. В. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sirotstvy.net/upload/iblock/0ba/0ba8f10abe52afcaf6f4999decbce74e.pdf.

Кузьмін В. В. Теоретичний аналіз проблеми інтеграції у суспільства дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: соціально-психологічний аспект / В. В. Кузьмін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/apppfo.

Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине / И. М. Сирота. – Х. : Одиссей, 2004. – 384 с.

Чеховська І. В. Державна сімейна політика в Україні: теорія та практика реалізації : монографія / Ірина Василівна Чехов-ська. – Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня «Рута». – 2013. – 736 с.

Конституція України: прийнята на сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.msp.gov.ua/timeline/Profilaktika-socialnogo-siritstva.html.

Про державну допомогу сім’ям з дітьми / Закону України від 21 листопада 1992 року № 2811-XII/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2811-12.

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Закону України від 13 січня 2005 року № 2342-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2342-15.

Про охорону дитинства / Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14.

Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини / Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/866-2008-%D0%BF.