ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. Слободянюк

Анотація


У статті досліджено ключові групи причин виникнення конфліктів в системі держав-ного управління. Розглянуто психологічні фактори, ситуаційні причини, що впливають на виникнення конфліктів у колективі. Окремо висвітлено суть та причини виникнення організаційних конфліктів серед державних службовців.

Ключові слова


конфлікт; причини конфлікту; управлінська діяльність; органи дер-жавної влади

Повний текст:

PDF

Посилання


Беззубко Л. В. Розвиток теорії і практики функціонування механізмів державного управління колективними трудовими конфліктами : автореф.дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Беззубко Лариса Володимирівна ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2006. – 36 с.

Бодун Т. І. Конфлікти в державно-управлінських відносинах України: технології попередження та розв’язання : автореф. дис ... канд. наук з держ. управління / Тетяна Іванівна Бодун. – Київ, 2013. – 20 с.

Довгань Н. П. Конфлікти в державному управлінні та шляхи їх вирішення : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Довгань Неоніла Полікарпівна ; НАДУ при Президентові України. – К., 2006. – 20 с.

Євдокимов В. О. Аналіз психологічних причин конфліктів в органах державної влади [Електронний ресурс] : Електрон-не наукове фахове видання, Схвалено Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 10/152 від 29 листопада 2010 р. / В. О. Євдокимов, О. В. Рябічко. – Режим доступу до статті : http://www.kbuapa.kharkov.ua/ e-book/db/2010-2/doc/3/02.pdf.

Кирій С. Л. Організаційний конфлікт у публічному управлінні як індикатор необхідності змін / С. Л. Кирій. // Державне будівництво. – 2014. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_2_4.

Карлов Т. В. Теоретичні засади конфліктної взаємодії в публічному управлінні / Т. В. Карлов // Теорія та практика дер-жавного управління. – 2015. – Вип. 2. – С. 104–110.

Ковбасюк Ю. В. Державне управління / Ю. В. Ковбасюк, В. Д. Бакуменко // Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 2. : Методологія державного управління / наук.-ред. колегія : Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011. – 696 с.

Тимофієв В. Г. Розв’язання конфліктів у сфері державної служби: ситуативний підхід / В. Г. Тимофієв. // Державне управління: теорія та практика. – 2012. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2012_2_27.

Череватюк В. Б. Конфлікти в державному управлінні, їх сутність та причини виникнення / В. Б. Череватюк, О. Свідіна // Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конфе-ренції // Тернопіль: Вектор, 2015. – С. 115–117.