ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Т. В. Сугак

Анотація


У статті розглянуто сучасні особливості дисциплінарної відповідальності держав-них службовців. Особливу увагу приділено оновленому законодавству, що регулює сфе-ру державної служби в цілому, та питанню дисциплінарної відповідальності державних службовців зокрема. Автори привертають увагу науковців та законодавців до необхід-ності усунення корупціогенних факторів та до недостатньо дослідженої проблеми пуб-лічності дисциплінарної відповідальності державних службовців.

Ключові слова


дисципліна; державна служба; дисциплінарна відповідальність; кору-пціогенні фактори; публічність дисциплінарної відповідальності

Повний текст:

PDF

Посилання


Горзов А. Дисциплінарна відповідальність державних службовців / А. Горзов, О. Долгий // Науковий часопис Націона-льної академії прокуратури України. – 2017. – № 1(13). – С. 48–54 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ chasopys/ua/pdf/1-2017/gorzov.pdf

Горницкий А. А. Государственная дисциплина / А. А. Горницкий. – К. : Изд-вополит. лит-ры Украины, 1989. – 162 с.

Додаток до Рекомендації №R (2000) 6 Комітету Міністрів Ради Європи про статус публічних службовців у Європі [Еле-ктронний ресурс]. – Режим доступу : https://wcd.-coe.int/ViewDoc.isp? id=3 40693&Site=CM.

Іншин М. І. Проблеми правового регулювання праці державних службовців в Україні: дис. д-ра юрид. наук: 12.00.05 / М. І. Іншин; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2005. – 452с.

Коломієць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник / Т. О. Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576 с

Полівчук Д. П. Дисциплінарне провадження в органах внутрішніх справ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Д. П. Полів-чук. – Дніпропетровськ, 2011. – 204 с

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIІI / Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/889-19.

Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи: наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року № 1380/5 (назва із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції України від 30 вересня 2011 року № 3099/5, від 19 серпня 2013 року № 1728/5) / Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1380323-10.

Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби: постанова Кабінету Міністрів України: від 25 березня 2016 року № 243 / Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ cardnpd?docid=248939524.

Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / за заг. ред. В. П. Тимощука, А. М. Школика. – К. : Конус-Ю, 2007. – 735 с.

Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. – К. : Атіка, 2011. – 624 с.

Хавронюк М. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність / М. Хавронюк. – К. : Атіка, 2003. – 240 с.

Христинко В. А. Організаційно-правові засади припинення державної служби служби : автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. 12.00.07 / В. А. Христинко. – К., 2013. – 19 с.