ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

І. В. Ткач

Анотація


У статті досліджується досвід зарубіжних країн щодо дотримання принципів прозорості та відкритості в діяльності органів публічної влади. Проаналізовано нормативно-правові акти конкурентоспроможних країн світу, що регламентують доступ до публічної інформації. Розглянуто рівні та складові прозорості.

Ключові слова


принципи прозорості та відкритості; органи публічної влади; відк-риті дані; доступ до публічної інформації; складові прозорості; рівні прозорості

Повний текст:

PDF

Посилання


Афонін Е. А. Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України: конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів / Е. А. Афонін, О. В. Сушій. – К. : Вид-во НАДУ, 2010.  48 с. [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/transparentnist.pdf. Назва з екрану.

Баррадос М. Шляхи забезпечення професійної та політичної прозорості державної служби : інформ. матеріали до лекції для слухачів НАДУ при Президентові України, 21 січ. 2009 р. / М. Баррадос. – К. : [б. в.], 2009. – 13 с.

Беглиця В. П. Місце публічних консультацій у прийнятті політичних рішень / В. П. Беглиця, В. М. Ярошенко // Наукові праці. – 2014. – Вип. 236. Т. 248. Політологія. – С. 64-70.

Головин А. Ю., Спиридонов А. А. // Правові основи і методи реалізації ідей відкритого суспільства в США // Журнал Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки Выпуск № 2-2 / 2014 [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-i-metody-realizatsii-idey-otkrytogo-pravitelstva-v-ssha Назва з екрану.

Гудима Н. В. Принципи відкритості і прозорості в діяльності органів державного управління України / автореф. дис. канд. наук держ. упр.: спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / Н. В. Гудима //Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2008.  20 с.

Закон Великобританії «Про свободу інформації» від 2000 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dzyalosh.ru/02-dostup/zakon/rub-04/zakon_velik.htm

Закон Кореї «Про розкриття інформації публічних органів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.law.go.kr/

Закон США «Про відкритість Уряду» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pdp.org.ua/analytics/local-government/1004-99-a5----------1976.

Закон Франції «Про державні закупівлі електронних комунікацій» 2004 року Електронний ресурс – Режим доступу : http://www.epractice.eu/document/3348.

Закон Франції про доступ до державних документів 1978 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241.

Закон Франції «Про електронний підпис» [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.legifrance. gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000399095&categorieLien=id.

Закон Франції про інформацію і свободу 1978 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee.

Закон Франції про конфіденційність електронної економіки 2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164

Куюмджиєва А. Міжнародна практика заходів, спрямованих на зміцнення довіри між державою та організаціями громадського суспільства / А. Куюмджиєва. – К., 2010. – 134 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osce.org/uk/ukraine/75885?download=true.

«France-Actors», 18 January 2008; ePractice Communities. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.epractice.eu/document/3348.

Піскорська Г. А., Шкуров Є. В. Розвиток інформаційного суспільства Франції // Актуальні проблеми міжнародних від-носин. – 2013. – Випуск 117 (ЧастинаІІ). – С. 16–22.

Радкевич О. П. Забезпечення охорони і захисту персональної інформації у Сполучених Штатах Америки та Великій Британії //«Вісник Вищої ради юстиції», 2012. – № 1 (9). – С. 153.

Світовий рейтинг Барометр Open Data [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://opendatabarometer.org /?_year=2016&indicator=ODB.

Тихомирова Є. Б. Державне управління новинами як фактор інформаційної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://academy.gov.ua/ej/ej3/txts/GALUZEVE/03-TIXOMIROVA.pdf. Назва з екрану.

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Міжнародний документ від 27.06.2014 року // [Електронний ре-сурс].  Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Canadian Radio-Telecommunications Commission // CRTC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.crtc.gc.ca /eng/about.htm. Назва з екрану.

G8 Open Data Charter UK Action Plan 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.gov.uk/ government/publications/g8-open-data-charter-national-action-plan.

Electronic Freedom of Information Act Amendments, EFOIA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.justice.gov/oip/electronic-freedom-information-act-amendments-1996.

Guidelines on Open Government Data for Citizen Engagement. Department of Economic and Social Affairs. Division for Public Administration and Development Management. United Nations. New York., 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/Guidenlines%20on%20OGDCE%20May17%202013.pdf.

LOI n 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/texte.

Transparency Principle as an Evolving Principle of EU Law– Vasiliki Karageorgou – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.right2info.org/resources/publications/eu-karageorgou-vasiliki-transparency-principle-as-an-evolving-principle-of-eu-law. Назва з екрану.