ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК СУСПІЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ

І. М. Ткаченко

Анотація


У статті аналізується проблема в необхідності професійної етики державного слу-жбовця, яка спрямована на постійне вдосконалення і цілісний розвиток професіоналізму посадовців, на підвищення їх можливостей. Визначається, що проблеми питання етики й іміджу державних службовців є пріоритетними для забезпечення довіри громадян до органів влади. Розкривається сутність поняття «моральність державних службовців» крізь призму взаємовідносини держави і громадянина; формулюються особливості за-стосування ділового та службового етикету в системі вітчизняного публічного вряду-вання.
Сьогодні державне і громадське життя значною мірою залежить від моральних цін-ностей, що утвердилися в суспільстві, від моральних відносин держави і громадянина, соціальної справедливості, нетерпимості до моральних відхилень особи і державних ін-ституцій.
Стаття присвячена популяризації етичної поведінки державних службовців в рамках сучасної системи державного управління та визначенню основних засад врегулювання питань професійної етики державної служби, її сприяння на професійний ріст та ком-петентність державних службовців. Пропонуються шляхи закріплення професійної етики державних службовців в суспі-льстві. Виділено основні принципи побудови професійної етики державної служби та державного службовця зокрема.


Ключові слова


державний службовець; культура управління; авторитет; послуги (управлінські, державні); корупція; хабарництво; громадська свідомість; влада; етика; імідж; державна служба; моральність

Повний текст:

PDF

Посилання


Про державну службу: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.guds.gov.ua.

http://www.obolonrda.gov.ua.

Рудакевич М. І. Етика державних службовців : монографія / М. І. Рудакевич. – К. : Національна академія державного управління при Президентові України. – 2003.

Рудакевич М. І. Етика державної служби. Зарубіжний досвід / М. І. Рудакевич. – К., 2002.

Все про етикет. Про норми поведінки. – Ростов-на-Дону, 2002.

Дробницкий О. Г. Понятие морали / О. Г. Дробницкий. – М. : Наука, 1994.

Протасова Н. Г. Теоретичні основи навчання державних службовців у системі підготовки та підвищення кваліфікації : навч. посіб. – К., 2000.

Дмитренко М. Й Особистість як суб’єкт ділового спілкування // Вісник Черкаського університету. Серія «Філософія». – Черкаси, 2005.

Василевська Т. Е. Особисті виміри етики державного службовця : монографія / Т. Е. Василевська. – К : НАДУ, 2008. – С. 59–60.

Гончарук Н. Т. Керівний персонал у сфері державної служи України:формування та розвиток : монографія / Н. Т. Гончарук. – Д. : ДРІДА НАДУ, 2007. – 239 с.

Беглиця В. П. Політична етика : навч. посіб. / В. П. Беглиця, В. М. Ярошенко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 400 с.

Зінченко О. До питання професіоналізму в державній службі / О. Зінченко // Вісн. ДСУ, 2006. – № 1. – С. 19.

Нижник Н. Політична культура державних службовців / Н. Нижник // Вісн. ДСУ, 1998. – № 3. – С. 64.

Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – К. : Знання. 2005. – С. 355