ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

С. П. Тимофєєв, І. В. Домущей

Анотація


У статті на базі термінологічного аналізу визначено сутність поняття «контроль в органах місцевого самоврядування». Наведено різні підходи у визначенні суті контро-лю вченими, вказано на актуальність та особливо важливе значення контролю в орга-нах державної влади та місцевого самоврядування. Висвітлено принципи контролю в системі державного управління. Охарактеризовано функції контролю за діяльністю ор-ганів місцевого самоврядування. Наголошено на роль контролю в діяльності органів пу-блічного управління.

Ключові слова


контроль; принципи контролю; нагляд; органи публічного управлін-ня; державне управління; органи місцевого самоврядування

Повний текст:

PDF

Посилання


Адміністративне право. Академічний курс : підруч. : у 2 т. – Т. 1: Загальна частина / [ред. кол. : В. Б. Авер’янов (голова) та ін.]. – К. : Юрид. думка, 2004. – 584 с.

Адміністративне право : підручник / [за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй]. – Х. : Право, 2010. – 624 с.

Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні : організаційно-правові засади / О. Ф. Андрійко. – К. : Наукова думка, 2004. – 301 с

Барабаш Ю. Г. Парламентський контроль в Україні

(конституційно-правовий аспект) : монография / Ю. Г. Барабаш. – Х. : Легас, 2004. – 192 с.

Гаращук В. Доктрина контролю та нагляду у сфері організаційно-управлінських відносин / В. Гаращук // ПравоУкраїни. – 2013. – № 12. – С. 175–192.

Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні : монографія / В. М. Гаращук. – Х. : Фоліо, 2002. – 176 с.

Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 24.

Коломоєць Т. О. Принципи як елемент механізму контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування / Т. О. Коломоєць. П. Д. Матвієнко // Адміністративне право і процес. – 2012. – № 2. – С. 31–43.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. –1996. – № 30. – Ст. 141.

Косінов С. Функції і принципи державного контролю / С. Косінов / Право України. – 2015. – № 6. – С. 179 – 184.

Про місцеве самоврядування в Україні: закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97 // Відомості Верховної Ради Укра-їни. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

Cавчин М. Реформування місцевого самоврядування в Україні у контексті соціетального конституціоналізму / М. Савчин // Право України. – 2014. – № 9. – С. 116–125

Смоляр О. А. Теоретико-правові засади контрольної діяльності у сфері місцевого самоврядування / О. А. Смоляр // Дер-жавне будівництво та місцеве самоврядування. – 2013. – Вип. 26. – С. 239–249 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dbms_2013_26_21.

Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. – К. : Атіка, 2007. – 624 с.

Сушинський О. І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти : моног-рафія / О. І. Сушинський. – Л. : ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 468 с.