ЗВ'ЯЗКИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

С. П. Тимофєєв, О. В. Кириленко

Анотація


Стаття присвячується особливостям функціонування інституту зв’язків з громадськістю в практичній діяльності органів публічного управління, їх структурним особливостям, а також використанню сучасного досвіду зв’язків з громадськістю. Також робиться акцент на тому, що для розбудови громадянського суспільства та формування розвиненої правової держави розвиненість системи зв’язків з громадськістю має вирішальне значення. Зазначається, що діяльність підрозділів зі зв’язків з громадськістю в органах публічної влади найчастіше наближається до моніторингу подій, реагуючи на них пост-фактум. Бажаним при цьому є випередження можливих негативних наслідків, розробка та здійснення тривалих інформаційних програм, що розраховані на перспективу й на формування стійкого позитивного іміджу органу публічної влади. Першочерговим для органів публічної влади є забезпечення постійної підтримка двостороннього зв’язку, що вимагає від органів влади та їх керівників майстерності у зміні стратегії, якщо громадськість відхиляє пануючу політику організації чи не визнає її законність.

Ключові слова


органи публічного управління; зв’язки з громадськістю; мас-меді; громадська думка; комунікаційні зв’язки; управлінська інформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Беглиця В. П. Місце публічних консультацій у прийнятті політичних рішень / В. П. Беглиця, В. М. Ярошенко // Наукові праці. – 2014. – Вип. 236. Т. 248. Політологія. – С. 64-70.

Кальна-Дубінюк Т. П. Паблік рілейшнз [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Кальна-Дубінюк, Р. І. Буряк. – К. : [б.в], 2010. – 204 с.

Колосок О. В. Структура і функції паблік рилейшнз органів державного управління у технології формування позитивного іміджу // PR в органах державної влади та місцевого самоврядування : монографія / О. В. Бабкіна, В. В. Басалюков, /В. М. Бебик та ін. – К. : Симферополь: МАУП, 203, – С. 42–58.

Корнійчук О. Зв’язки з громадськістю як інструмент державної політики в Україні [Текст] / О. Корнійчук // Ефективність державного управління : зб.наук. пр. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 10. – С. 114–121.

Куйбіда В. С. PR як умова успішного функціонування органів місцевого самоврядування // PR в органах державної влади та місцевого самоврядування : монографія / О. В. Бабкіна, В. В. Басалюков, В. М. Бебик та ін. – К. : Симферополь: МАУП, 203, – С. 153–168.

Левчук М. Г. Моделі зв’язків з громадськістю органів місцевого самоврядування / М. Г. Левчук // Економіка та держава. – 2009. – № 8. – С. 81–83.

Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації : наук. доп. / [ ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2014. – 128 с.

Про доступ до публічної інформації: закон України від 13 січня 2011 р. No 2939-17-вр [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації : закон України від 23 вересня 1997 р. No 539/97-вр [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80.

Cамчук Н. О. Особливості формування та розвитку зв’язків з громадськістю в українському соціумі / Н.О. Самчук // Матеріали конференції «Простір і час сучасної науки» (22-24.04.2013р).[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://int-konf.org/konf042013/187-camchuk-n-o-osoblivost-formuvannya-ta-rozvitku-zvyazkv-z-gromadskstyu-v-ukrayinskomu-socum.html.

Соляник К. М. Зв’язки з громадськістю в контексті реалізації державної політики України / К. М. Соляник. // Державне будівництво. – 2012. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_15.