ПРИНЦИП ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНОСТІ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

І. О. Філатова

Анотація


В статті на базі аналізу корупційних ризиків, що виникають у сфері земельних відно-син, розглядається один з корупційних ризиків, що виникає під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність чи оренду. Розглянуто за-ходи, що спільно вживаються Урядом України, Міністерством аграрної політики України та Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру для його усунення та результати запровадження пілотного проекту погодження проектів землеустрою за принципом екстериторіальності.

Ключові слова


пілотний проект; Держгеокадастр; проект землеустрою; корупція; корупційні ризики; корупційні правопорушення; земельні відносини; посадова особа

Повний текст:

PDF

Посилання


Відкритість та прозорість – ефективні кроки на шляху подолання корупції у сфері земельних відносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kyiv.land.gov.ua/info/vidkrytist-ta-prozorist-efektyvni-kroky-na-shliakhu-podolannia-koruptsii-u-sferi-zemelnykh-vidnosyn/.

Гега П. Т. Реалії протидії корупції в Україні [Текст] / П. Т. Гега // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. / Рада нац. безпеки і оборони України, Міжвід. наук.-дослід. центр з проблем бо-ротьби з орг. злочинністю. – Київ : Міжвід. наук.-дослід. центр з проблеми боротьби з орг. злочинністю, 2014. – 2014 № 2 (33). – С. 40–44.

Земельний кодекс України № 2768-III від 25.11.01 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2768-14.

Земельний кодекс України вiд 18 груд. 1990 р. № 561-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 10. – Ст. 98.

Мартин А. Г. Підходи до вдосконалення державного регулювання землеустрою та оцінки землі в Україні / А. Г. Мартин // Землеустрій і кадастр. – 2012. – № 3. – С. 3–13.

Наказ Держгеокадастру «Про затвердження антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік» від 28.02.2017 № 72 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://land.gov.ua/info/nakaz-derzhheokadastru-vid-28-02-2017-72-pro-zatverdzhennia-antykoruptsiinoi-prohramy-derzhavnoi-sluzhby-ukrainy-z-pytan-heodezii-kartohrafii-ta-kadastru-na-2017-rik/.

Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : монографія / Є. В. Невмержицький. – К. : КНТ, 2008. – 368 с.

Оцінка ефективності запровадження пілотного проекту екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://land.gov.ua/info/otsinka-efektyvnosti-zaprovadzhennia-pilotnoho-proektu-eksterytorialnosti-pohodzhennia-proektiv-zemleustroiu-shchodo-vidvedennia-zemelnoi-dilianky/.

Поліщук О. Г. Окремі проблеми правового регулювання набуття земельних ділянок комунальної власності у користу-вання на конкурентних засадах // О. Г. Поліщук // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3–2. – С. 178–181 [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua/3-2_2013/6/Polishcuk%20O.%20H..pdf.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру» від 31.08.2016 № 580 [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу : http://zakon.golovbukh.ua/regulations/8451/487682/.

Постанова ВР УРСР «Про земельну реформу» № 563-ХІІ від 18 груд. 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 10. – Ст. 100.

Пустовіт В. А. Посадова злочинність у сфері земельних відносин: пошук шляхів протидії [Текст] / Пустовіт Валерій Аркадійович // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. / Рада нац. безпеки і оборони України, Міжвідом. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організов. злочинністю. – Київ, 2013. – 2013 № 1 (29). – С. 137–143.

Шкуропат О. В. Запобігання та протидія корупції в сфері земельних відносин / О. В. Шкуропат. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. – № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua /UJRN/Duur_2012_9_15.