ПРИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

І. В. Фірсова

Анотація


В статті розглянуто сутнісні характеристики стратегічного планування, розкри-то практичний аспект даного явища соціально-правової дійсності.

Ключові слова


стратегічне планування; оперативне планування; стратегічне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Див.: справа № 922/5895/15 Харківський апеляційний господарський суд, справа № 915/13/17 Господарський суд Мико-лаївської області, справа № 915/12/17 Господарський суд Миколаївської області [Електронний ресурс]. – Режим досту-пу : http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Цивільний кодекс України: Закон України від від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Про добудову підвідних газопроводів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. № 1001-р [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1001-2009-%D1%80. 4. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.