УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

О. М. Штирьов, Г. О. Решетілов

Анотація


В статті розглянуто необхідність удосконалення правового регулювання трудових відносин державних службовців України в умовах євроінтеграції. Проаналізовано сучас-ний стан регулювання трудових відносин в державно-управлінській сфері. Визначено шляхи удосконалення правового регулювання трудових відносин державних службовців в умовах євроінтеграції з використанням закордонного досвіду та вітчизняних реалій.

Ключові слова


державна служба; реформа державної служби; трудові відносини; правове регулювання трудових відносин державних службовців; євроінтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Гусак І. Кадрові процеси як чинник професіоналізації державних службовців в Україні / І. В. Гусак // Наукові записки Інституту журналістики. – 2013. – Т. 50. – С. 53–58.

Для ефективного відбору на держслужбу потрібні незалежні центри оцінювання – експерт [Електронний ресурс]. – Pежим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2153618-dla-efektivnogo-vidboru-na-derzsluzbu-potribni-nezalezni-centri-ocinuvanna-ekspert.html.

Єфремов А. О. Зарубіжний досвід охорони праці державних службовців / А. О. Єфремов // Форум права. – 2015. – № 4. – С. 89–94.

Конотопцева Ю. В. Методи добору персоналу державної служби в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Конотопцева // Державне будівництво. – 2014. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_2_22.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Кривицький О. Новий Закон України «Про державну службу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1672:novij-zakon-ukrajini-pro-derzhavnu/ -sluzhbu&catid=8&Itemid=350.

Мельник І. Особливості державної кадрової політики у сфері вдосконалення механізмів добору персоналу державної служби / І. М. Мельник // Державне управління : теорія та практика. – 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://212.111.203.83/ej/ej7/doc_pdf/melnik.pdf.

Оржель О. Ю. Європейський досвід державного управління : курс лекцій / О. Ю. Оржель, О. М. Палій, І. В. Кравчук та ін. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 76 с.

Павліченко В. М. Гармонізаційний механізм зближення законодавства України у сфері праці державних службовців із Європейським Союзом: теоретичні й практичні особливості / В. М. Павліченко // Право та інновації. – 2015. – № 1 (9). – С. 97–101.

Пархоменко-Куцевіл О. Удосконалення механізму відбору кадрів державної служби: основні тенденції державної кад-рової політики / О. Пархоменко-Куцевіл // Демократичне врядування. – 2009. – Вип. 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik4/fail/+Parhomenko.pdf.

Самойленко Л. Я. Політико-правові засади децентралізації влади в Україні / Л. Я. Самойленко // Вісник АМСУ. Серія : «Державне управління». – 2014. – № 2 (11). – С. 108–113.