НОВА ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ – ШЛЯХ ДО УСПІХУ

В. А. Негода

Анотація


Стаття присвячена реалізації державної регіональної політики в Україні з урахуван-ням практики застосування кращого міжнародного досвіду. В статті розкрито механі-зми досягнення поставлених цілей, стану виконання окремих заходів, приклади засто-сування засобів та узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, ор-ганів місцевого самоврядування а також сучасні механізми фінансування регіонального розвитку, які впроваджуються в Україні. Зосереджено увагу на проблемах системного характеру, які виникають у процесі розробки органами місцевого самоврядування якіс-них інвестиційних та інфраструктурних проектів. Розкрито позитивні зміни, що відбу-лися у процесі впровадження нової державної регіональної політики та визначено за-вдання, які необхідно реалізувати з метою забезпечення сталого розвитку територій.

Ключові слова


державна регіональна політика; сталий розвиток; державний фонд регіонального розвитку; децентралізація; місцеве самоврядування

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / [З. С. Варналій, В. Є. Во-ротін, В. С. Куйбіда та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 768 с.

Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Поста-нова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/821-2015-%D0%BF.

Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети : монографія / М. І. Долішній. – К. : Наукова думка, 2006. – 512 с.

Казюк Я. М. Механізми стимулювання розвитку регіонів / Я. М. Казюк // Економіка та держава : міжнар. наук.-практ. журнал. – 2013. – № 2. – С. 122–126.

Мамонова В. В. Державна регіональна політика: проблеми формування правової бази [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-1/doc/2/03.pdf.

Он-лайн платформа ДФРР: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dfrr.minregion.gov.ua.

Романюк С. А. Політика регіонального розвитку в Україні: сучасний стан і нові можливості: Регіональні дослідження : монографія / С. А. Романюк. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – 112 с.

Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співто-вариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1678-18.

Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/847-2014-%D1%80

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5 лютого 2015 року № 156- VIIІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19.

Про Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.

Плюс 48,4 млрд грн до місцевих бюджетів та плюс 2,3 млрд грн до бюджетів ОТГ – результати фінансової децентраліза-ції за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua /press/news/48-4-mlrd-grn-do-mistsevih-byudzhetiv-i-2-3-mlrd-grn-do-byudzhetiv-otg-rezultati-finansovoyi-detsentralizatsiyi-za-2016-rik/.

Про Державний бюджет України на 2016 рік: Закон України від 25 грудня 2015 року № 928 - VIІI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19.

Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016–2020 роки: Постанова Ка-бінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 554 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/554-2016-%D0%BF.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України» Постанова Верховної Ради України від 21 вересня 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1537-viii.

Про затвердження Типового положення про агенцію регіонального розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 258 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/258-2016-%D0%BF.

Угода про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України (Конт-ракт на реформу сектора): Дата підписання 27.11.2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/984_019.