МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

І. О. Драган

Анотація


Досліджено теоретичні підходи та практичний досвід щодо забезпечення сталого еколого-економічного розвитку. Обґрунтувано підхід до формування нових механізмів взаємодії суб’єктів природоресурсних відносин у контексті реалізації сталого еколого-економічного розвитку в Україні. Уточнено поняття державно-приватного партнерст-ва у сфері використання приодних ресурсів.

Ключові слова


державно-приватне партнерство; механізми взаємодії; органи дер-жавної влади; органи місцевого самоврядування; природні ресурси; територіальна громада

Повний текст:

PDF

Посилання


Дутко Н. Г. Європейський досвід державно-приватного партнерства / Н. Г.Дутко [Електронній ресурс]. – Режим досту-пу : http://www/academy.gov.ua/еj11/txts/10dngdpv.pdf.

Драган І. О. Корпоратизація управління природними ресурсами / І. О. Драган // Наук. вісник Академії муніц. управління (Серія «Управління» [зб. наук.пр.]) / [За заг. Ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка]. Вип. 3, 2013. – К. : ВПЦ АМУ, 2013. – С. 41–49.

Стратегія забезпечення сталого розвитку України // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 травня 2008 р. – У трьох частинах / РВПС України НАН України. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 1. – 308 с.

Хвесик М. А. Інноваційні домінанти сталого розвитку України / М. А. Хвесик, І. К. Бистряков // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2011. – 2. – С. 188–199.

Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 № 2404 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 524.