ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАКОНОДАВЧА БАЗА РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Д. О. Плеханов, О. В. Свєтликова

Анотація


В статті автор досліджує основні нормативно-правові акти у сфері судової систе-ми України, аналізує сучасну законодавчу базу реформування судової гілки влади, харак-теризує недоліки організації судоустрою в державі. Також автор визначає основні на-прямки реформування в органах судової системи та вказує на ключові аспекти новацій у сфері організації судоустрою.

Ключові слова


суд; судова влада; судоустрій; судово-правова реформа; реформування; статус суддів; Верховний Суд України

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України. Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Короєд С. О. Концепція реформування судової влади в Україні / С. О. Короєд, І. О. Кресіна, С. В. Прилуцький // Судова апеляція. – 2015. – № 3 (40). – С. 6–34.

Про відновлення довіри до судової влади. Закон від 08.04.2014 р. № 1188-VIІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1188-18.

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя). Закон України від 02.06.2016 р. № 1401- VIІІ [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19/paran2#n2.

Про забезпечення права на справедливий суд. Закон України від 12.02.2015 р. № 192-VIІІ [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/192-19.

Про Концепцію судово-правової реформи в Україні. Постанова Верховної Ради України від 28.04.1992 р. № 2296-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2296-12.

Про судоустрій і статус суддів. Закон від 07.07.2010 р. № 2453-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2453-17.

Про судоустрій і статус суддів. Закон від 02.06.2016 р. № 1402-VІІI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.

Про судоустрій України. Закон від 07.02.2002 № 3018-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3018-14.

Романюк Я. Реформування судової влади в Україні / Я. Романюк, О. Святоцький // Право України. – 2014. – № 11. – С. 14–73.

Сопільник Р. Л. Концепція вдосконалення судоустрою України / Р.Л. Сопільник // Наукові записки Львівського універ-ситету бізнесу та права. – 2011. – Вип. 6. – С. 101–105.

Фоменко М. О. Судово-правова реформа в Україні / М. О. Фоменко // Право. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/10_NPE_2009/Pravo/44028.doc.htm.