ЛІДЕРСТВО І КЕРІВНИЦТВО: СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ, ЇХ МІСЦЕ Й РОЛЬ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

О. Н. Євтушенко

Анотація


В статті розглядаються поняття «керівництво» й «лідерство» в публічному управлінні. Якщо керівництво характеризує офіційно структуровані формальні управлінські відносини в організації, то лідерство характеризує результат внутрішньо-групової взаємодії між лідером і групою, через мотивуючий вплив лідера на поведінку людей. Показані відмінності між лідерством і керівництвом (менеджментом), лідером і керівником, що виявляються в особливостях ролей та функцій, які ними виконуються в процесі управління. Зроблений висновок, що в умовах децентралізації державної влади в Україні лідерство стає складовою професійної компетентності держслужбовців, а тому розглядається як явище обов’язкове притаманне офіційному керівництву; завдяки лідерству відбувається вплив на суспільно-політичні, соціально-економічні та державотворчі процеси в Україні.


Ключові слова


лідерство; лідер; керівництво; керівник; підлеглий; послідовники; управління; публічне управління; лідерські якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Аристотель. Политика / Аристотель. – М. : ЭКСМО; С-Пб.: Terra fantastica, 2003. – 839 с.

Беглиця В. П. Місце публічних консультацій у прийнятті політичних рішень / В. П. Беглиця, В. М. Ярошенко // Наукові праці. – 2014. – Вип. 236. Т. 248. Політологія. – С. 64-70.

Бойетт Дж. Г. Путеводитель по царству мудрости: лучшие идеи мастеров управления / Дж. Г.Бойетт, Дж. Т. Бойетт; пер.с англ. А. А. Калинина. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 416 с

Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. – М. : Прогрес, 1990. – 808 с.

Герчикова И. Н. Менеджмент / И. Н. Герчикова. – М. : Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997. – 501 с.

Євтушенко О. Н. Державне управління : навчальний посібник у 3-х частинах. Ч. 1. Основи теорії державного управлін-ня / О. Н. Євтушенко, В. І. Андріяш. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 268с.

Лозниця В. С. Психологія менеджменту [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лозниця. – К. : КНЕУ, 1997. – 248 с.

Макиавелли Никколо. Избранные сочинення. / Никколо Макиавелли. – М. : Художествення литература, 1982. – 503 с.

Менегетти А. Психология лидера / Антонио Менегетти. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Славянская ассоциация Онтопси-хологии, 1999. – 144 с.

Минсберг Г. Действуй эффективно! Лучшая практика менеджмента / Г. Минсберг. – СПб.: Питер, 2011. – 288 с.

Монтескье Ш. Избранные произведения./ Шарль Монтескье. – М. : Госполитиздат, 1955. – 799 c..

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Кн. для всех и ни для кого /Фридрих Ницше. – М. : СП «Интербук», 1990. – 301 с.

Пахарєв А. Д. Політичне лідерство: історико-політологічний контекст і сучасне становище : автореф. дис. ... доктора. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути і процеси» / А. Д. Пахарєв. – К., 2003. – 32 с.

Платон. Государство: в 4-х т. / Платон. – М. : 1994. – Т.3. – С. 93–105.

Політичне лідерство : навч. посіб. / авт. кол. ; за заг. ред. В. А. Гошовської, Л. А. Пашко. – К. : НАДУ, 2013. – 300 с.

Пугачев В. П. Выявление, развитие и защита лидерства / Элитариум [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.elitarium.ru/2011/09/16/vyjavlenie_razvitie_zashhita_liderstva.ht.

Романовський О. Г., Середа Н. В. Особистість сучасного керівника в аспекті теорії духовного лідерства. / О. Г. Романовський, Н. В. Середа // Теорія і практика управління соціальними системами: – № 3. – 2013. – С. 20–27.

Столяр Л. Проблеми лідерства в державному управлінні./ Л. Столяр // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – Вип. 1. – С. 58–65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2012_1_8.

Сурай І. Еліти в державному управлінні: феномен лідерства. / І. Сурай.. Вісник Національної Академії Державного управління при Презедентові України [Текст]. – Киев. – № 4. – 2011. – С. 70–77.

Филонович С. Р. Лидерство: реальная проблема или популярный лозунг / С. Р. Филонович // Бизнес-образование. – 2003. – № 1. – С. 31–34.

Шалагинова Я. В. Психология лидерства / Я. В. Шалагинова. – СПб.: Речь, 2007. – 494 с.

Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе : пер. с англ. / Вив Шеклтон ; Пер. С. Комаров – СПб: Питер, 2003 – 222 с.

Bennis W. and Goldsmith J. Learning to Lead: A Workbook on Becoming a Leader./ W. Bennis, J. Goldsmith. – London : Nich-olas Brealey Publishing, 1997. – 240 р.

Blondel J.Political Leadership: Towaras General Analysis / J. Blondel. – L., 1987. – 256 р.

Day D. V. Leader Development for Transforming Organization / Day D. V., Zaccaro S. J., Halpin S. M. – Lawrence Erlbaum Associates, 2004. – 427 p.

Drucker P. The Practice of Management / P. Drucker. – Oxford : Elsevier, 2005. – 416 р.

Stogdill R. Personal Factors Associated with Leadership: A Survey of Literature / R. Stogdill // Journal of Psychology, 1948. – Vol. 25. – P. 35–71

Wilson M. S. Effective Developmental Leadership: A Study of the Traits and Behaviors of a Leader Who Develops Both People and Organization: dissertation for the degree of PhD / M. S. Wilson. – Louisiana State University, 2004. – 111 p.