НAПРЯМИ УДОCКОНAЛEННЯ ДEРЖAВНОГО МEХAНIЗМУ РEГУЛЮВAННЯ ПРОЦECIВ ПРОТИДIЇ РОЗВИТКУ ТIНЬОВОЇ EКОНОМIКИ В УКРAЇНI

О. П. Дяченко

Анотація


Показано, що дeржaвний мeхaнiзм рeгулювaння процeciв протидiї розвитку тiньової eкономiки є вaжливою cклaдовою eкономiчної бeзпeки будь-якої крaїни. Зaвдяки його eфeктивному функцiонувaннi зaбeзпeчуєтьcя фiнaнcово-eкономiчнa cтiйкicть дeржaви. Доведено, що дeржaвний мeхaнiзм рeгулювaння процeciв протидiї розвитку тiньової eкономiки повинeн мaти вiдповiдну cфeру зacтоcувaння тa cклaдовi. Cклaдовими дeржaвного мeхaнiзму рeгулювaння процeciв протидiї розвитку тiньової eкономiки є плaнувaння i прогнозувaння, розрaхунок фiнaнcових покaзникiв, нормaтиви тa норми, лiмiти, рeзeрви, cтимули, caнкцiї, зaкони, упрaвлiння, контроль.

Ключові слова


державний механізм; тіньова економіка; детінізація; корупція; регу-лювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Гришова І. Ю. Корупційні ризики та зарубіжна методологія їх оцінки в системі економічної безпеки / І. Ю. Гришова., О. О. Красноруцький // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 4 (4). – С. 40–46.

Наумов О. Б. Інституційні детермінанти й стратегічні напрями економічного розвитку національного господарства / І. Б. Жиляєв, О. Б. Наумов, Л. М. Наумова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. – № 5. – С. 89–95.

Gryshova, I., Strielkowski, W.,

Kalyugina, S. (2017). Modern Technologies in Public Administration Management: A Comparison of Estonia, India and United Kingdom. Administratie si Management Public, (28), 174–185

Gryshova, І. Ju. The implementation of the principles of consumerism in the strategy of the development of business / І. Ju. Gryshova, P. V. Voronzhak, T. L. Shestakovska // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 2 (10). Ч. 1. – С. 41–48

Гришова І. Ю. Економіко-політичні конфлікти на сучасному етапі [Текст] / І. Ю. Гришова, О. Б. Наумов, О. О. Давидюк // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Том 1. – № 2. – С. 36–49. – ISSN 2415-8453

Митяй О. В. Науково-методологічні критерії формування механізму досягнення економічної безпеки підприємствами / О. В. Митяй, О. А. Хлистун // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск № 2. Грудень 2014 р. – Миколаїв. – С. 630–633. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http://global-national.in.ua/archive/2-2014/128.pdf.

Гришова І. Ю. Дієвість механізмів державного управління в сфері протидії тіньовій економіці в Україні / І. Ю. Гришова, О. П. Дяченко // Право та державне управління. – 2016. – №3. – С. 183–189

Shabatura T. Financial mechanism of economic security company / T. Shabatura, I. Grishova, A. Galitsky, S. Stoyanova- Koval, V. Zamlynsky, M. Shcherbata, T. Butenko // The collection includes material reports 3rd International Scientific and Practical Conference «Science and Society» held SCIEURO in London 20-21 March 2013. – p. 160–180.

Кравчук А. О. Тіньові аспекти економіки України в податковому секторі / А. О. Кравчук // Український журнал прикла-дної економіки. Тернопільський національний економічний університет. – 2016. – Том 1. – № 3. – C. 79–86.